Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr

23 Οκτ 2017

Βασικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Οι υαλοπίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των εξωτερικών κουφωμάτων μιας οικίας. Μέσω αυτών επιτρέπεται η είσοδος του ηλιακού φωτός και κατά συνέπεια ο φωτισμός της οικίας κατά την διάρκεια της ημέρας.
Οι σημερινοί υαλοπίνακες έρχονται με ένα πλήθος από χαρακτηριστικά τα οποία ονομάζονται ιδιότητες. Οι βασικότερες είναι αυτές που σχετίζονται με την ανάκλαση, απορρόφηση και μετάδοση της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας και παρουσιάζονται παρακάτω. Επίσης, οι ιδιότητες αυτές αναγράφονται στην Δήλωση Επίδοσης που ακολουθεί κάθε υαλοπίνακα.
Εντός των παρενθέσεων δίνονται οι μεταβλητές της κάθε ιδιότητας.
 • Οπτικές ιδιότητες1
  • Διαπερατότητα v) ή (LT). Το ποσοστό του φωτός που διαπερνά το υαλοπίνακα.
  • Ανάκλασηv). Το ποσοστό του φωτός που ανακλάται.
  • Απορρόφηση. Το ποσοστό του φωτός που απορροφάται από τον υαλοπίνακα και μετέπειτα εκπέμπεται υπό μορφή θερμότητας. Η απορρόφηση δίνεται από την σχέση 1 - ρv - τv .
  • Χρωματική Φυσικότητα (RA). Το ποσοστό της διαφοροποίησης των χρωμάτων με και χωρίς υαλοπίνακα.
 • Ηλιακές ιδιότητες2
  • Άμεσα μεταδιδόμενη ενέργειαe). Το ποσοστό της ενέργεια που διέρχεται από το υαλοπίνακα.
  • Ανακλώμενη ενέργειαe). Το ποσοστό της ενέργειας που ανακλάται από τον υαλοπίνακα.
  • Απορροφούμενη ενέργειαe). Το ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται από τον υαλοπίνακα και μετέπειτα εκπέμπεται υπό μορφή θερμότητας. Η απορρόφηση δίνεται από την σχέση αe = 1 - ρe - τe .
 • Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας. Το ποσοστό της UV ακτινοβολίας που διαπερνά τον υαλοπίνακα.
 • Ηλιακός παράγοντας (g). Ο ηλιακός παράγοντας υπολογίζεται από την σχέση g = te + qi, όπου te είναι η άμεσα μεταδιδόμενη ενέργεια και qi το ποσοστό της επανεκπεμπόμενης ενέργειας, που αρχικά απορροφάται από τον υαλοπίνακα, προς την θερμότερη περιοχή. Η συνολικά επανεκπεμπόμενη ενέργεια q είναι το άθροισμα της ενέργειας qi που εκπέμπεται προς την θερμότερη περιοχή και της ενέργειας qο που εκπέμπεται προς την ψυχρότερη περιοχή, δηλαδή q = qi + qo. Ουσιαστικά ο ηλιακός παράγοντας δίνει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που συνολικά διέρχεται από τον υαλοπίνακα.
 • Συντελεστής σκίασης (SC). Ο συντελεστής σκίασης υπολογίζεται από την σχέση SC = g / 0,87. Η τιμή 0,87 είναι ο ηλιακός παράγοντας ενός διάφανου γυαλιού πάχους 3mm, ενώ η τιμή g είναι ο ηλιακός παράγοντας του εκάστοτε υαλοπίνακα.
 • Συντελεστής θερμοπερατότητας (Ug). Το ποσό της ενέργειας που διέρχεται από τον υαλοπίνακα ανά μονάδα χρόνου ανά μονάδα εμβαδού ανά μονάδα διαφοράς θερμοκρασίας. Οι τιμές του συντελεστή δίνονται σε W/m2K.

Άλλα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων που αναφέρονται στην δήλωση επίδοσης και σ' αυτό το σημείο κάνουμε μόνο μια απλή αναφορά, είναι τα εξής:
 • Αντίσταση στη φωτιά [EN13501-2]
 • Αντίδραση στη φωτιά [EN13501-1]
 • Συμπεριφορά σ' εξωτερική φωτιά [EN13501-5]
 • Βαλλιστική αντίσταση [EN1063]
 • Αντίσταση σε έκρηξη [EN13541]
 • Αντίσταση σε ανθρώπινη επίθεση [EN356]
 • Αντίσταση σε κρούση εκκρεμών [EN12600]
 • Αντίσταση σε ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασιών και διαφορές θερμοκρασίας [EN572]
 • Αντίσταση σε αέρα, χιόνι, μόνιμο και υποβληθέν φορτίο [EN1279-5]
 • Μείωση θορύβου [EN12758]
Στην παραπάνω λίστα εντός των αγκυλών [ ] αναφέρεται το σχετικό πρότυπο, για το κάθε χαρακτηριστικό.

1. Οι οπτικές ιδιότητες αφορούν το ορατό φως το οποίο είναι το τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ερεθίζει το ανθρώπινο μάτι. Αν και τα όρια του ορατού φωτός στην πραγματικότητα δεν μπορούν να οριστούν σαφώς δεχόμαστε ότι αυτό βρίσκεται στη ζώνη μηκών κύματος από 380nm έως 780nm.
2. Οι ηλιακές ιδιότητες αφορούν το τμήμα της εκπεμπόμενης από τον ήλιο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης. Τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας αυτής εκτείνονται από τα 280nm έως και 2500nm και αφορούν ένα μικρό τμήμα του υπεριώδους και του υπέρυθρου και όλο το τμήμα του οπτικού φάσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.