12 Σεπ 2013

Δήλωση Απόδοσης Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό 305/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, θεσπίζονται εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών καθώς επίσης γίνεται κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Ο κανονισμός έχει ισχύει από την 25/04/2011 εκτός από τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, που είχαν ημερομηνία εφαρμογής την 01/07/2013.
Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή είναι η εισαγωγή της Δήλωσης Απόδοσης1, η οποία αντικαθιστά την Δήλωση Συμμόρφωσης. Έτσι ενώ η δήλωση συμμόρφωσης ήταν ένα ενιαίο έντυπο για ένα σύνολο κατασκευών, η δήλωση απόδοσης είναι διαφορετική για κάθε προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, με μόνη εξαίρεση τα πολλαπλά αντίγραφα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτό στον τομέα των κουφωμάτων μεταφράζεται στο ότι μόνο πολλά τεμάχια της ίδιας ακριβώς κατασκευής μπορούν να έχουν την ίδια δήλωσης απόδοσης. Παρακάτω στο παράρτημα ΙΙΙ θα βρείτε ένα γενικό υπόδειγμα δήλωσης απόδοσης για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, ενώ αμέσως μετά στην εικόνα 1 δίνεται ένα υπόδειγμα Δήλωσης Απόδοσης ειδικά για τον χώρο των κουφωμάτων.

Προσπαθώντας να πούμε με απλά λόγια κάποια από τα βασικά στοιχεία του Κανονισμού ΕΕ 305/2011, που σχετίζονται με την κατασκευή κουφωμάτων, αναφέρουμε τα εξής:
  1. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος για κάθε κούφωμα που κατασκευάζει να εκδίδει την δήλωση απόδοσης του. Η δήλωση απόδοσης πρέπει να έχει υπογραφεί από τον κατασκευαστή, έτσι αυτός δεσμεύεται για ότι αναφέρεται σ' αυτή.
  2. Στη δήλωση απόδοσης αναφέρονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίζονται από την εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή και θα πρέπει τουλάχιστον για ένα από αυτά ν' αναφέρεται η απόδοση του.
  3. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα Ι.
Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τον κανονισμό για να είστε ενήμεροι. Στο τέλος του άρθρου θα βρείτε το σχετικό link αλλά και αναφορές για γρηγορότερο εντοπισμό των σημαντικών σημείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. ..........................

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

..................................................................................................................

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

....................................................................................................................

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

............................................................................................................

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

............................................................................................................

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

............................................................................................................

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

............................................................................................................

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

.............................................................................................................
(όνομα και αριθμός ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση)

διενήργησε ....................... βάσει του συστήματος ...............................
(περιγραφή των καθηκόντων του τρίτου μέρους όπως προβλέπονται στο παράρτημα V)

και εξέδωσε ...........................................................................................
(πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, εκθέσεις των δοκιμών/υπολογισμών - κατά περίπτωση)

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

.............................................................................................................
(όνομα και αριθμός ταυτοποίησης του οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης, κατά περίπτωση)

εξέδωσε ................................................................................................
(αριθμός μητρώου της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης)

βάσει του ...............................................................................................
(αριθμός μητρώου του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης)

διενήργησε ................................... βάσει του συστήματος ....................
(περιγραφή των καθηκόντων του τρίτου μέρους όπως προβλέπονται στο παράρτημα V)

και εξέδωσε ............................................................................................
(πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, εκθέσεις των δοκιμών/υπολογισμών - κατά περίπτωση)

9. Δηλωθείσα απόδοση Σημειώσεις στον πίνακα:

  1. Η στήλη 1 περιέχει τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές για την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις που προβλέπονται ανωτέρω στο σημείο 3.
  2. Για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό που περιέχεται στη στήλη 1 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6, η στήλη 2 περιέχει τη δηλωθείσα απόδοση, εκφραζόμενη σε επίπεδα ή κλάσεις, ή περιγραφικά, όσον αφορά τα αντίστοιχα ουσιώδη χαρακτηριστικά. Πρέπει να σημειώνονται τα γράμματα τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη απόδοση), όταν δεν δηλώνεται απόδοση.
  3. Για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό που περιέχεται στη στήλη 1, η στήλη 3 περιέχει:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά
(βλέπε σημείωση 1)
Απόδοση
(βλέπε σημείωση 2)
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
(βλέπε σημείωση 3)α) χρονολογημένη αναφορά του αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό αναφοράς της χρησιμοποιούμενης ειδικής ή κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης ή
β) χρονολογημένη αναφορά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, όταν υπάρχει, και αριθμό μητρώου της χρησιμοποιούμενης ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης.

Ουσιώδη χαρακτηριστικά (βλέπε σημείωση 1) Απόδοση (βλέπε σημείωση 2) Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή (βλέπε σημείωση 3) Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:

.....................................................................................................................

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

...................................................
(όνομα και ιδιότητα)....................................................................................
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή)

Εικόνα 1

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πλήρες κείμενο Κανονισμός ΕΕ 305/2011.
Για να σας βοηθήσουμε, δίνουμε παραπομπές στα σημαντικότερα σημεία, που σχετίζονται με την κατασκευή κουφωμάτων. Άρθρα (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 65, 68) και Παραρτήματα (Ι, III, IV πίνακας 1, V)
Ειδικά για το άρθρο 37 του Κανονισμού ΕΕ 305/2011, που αναφέρεται στη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών από πολύ μικρές επιχειρήσεις δίνουμε το link για να δείτε τον ορισμό της πολύ μικρής επιχείρησης (ΕΕ L 124 της 20.5.2003 σ.36).

1. Κάποιες φορές η Δήλωση Απόδοσης αναφέρεται και ως Δήλωση Επίδοσης. Ο επίσημος ορισμός είναι η Δήλωση Απόδοσης όπως αναφέρεται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr